Ydinryhmän lausunto koululiikuntatuntien yhdistämisestä perusopetuksessa

19.9.2014

Helsingin kaupunginhallitus

Viite: Lausuntopyyntö tyttöjen ja poikien koululiikuntatuntien yhdistämisestä perusopetuksessa, liikuntalautakunta 11.9.2014

Ruudin ydinryhmän lausunto tyttöjen ja poikien koululiikuntatuntien yhdistämisestä perusopetuksessa

Ruudin ydinryhmä kannattaa perusopetusasteen liikunnanopetuksen liikuntaryhmien sekoitusta. Sukupuoleen perustuva jako tulisi poistaa, mutta ryhmien määrää ei tule vähentää.

Nykyinen sukupuoleen perustuva jako on Ruudin ydinryhmän mielestä epäoikeudenmukainen ja epätasa-arvoinen, sillä oppilaan fyysinen sukupuoli ei välttämättä kerro mitään henkilön liikunnallisista kyvyistä tai haluista eikä kokemuksesta todellisesta sukupuolestaan. Nykyinen jako perustuu liian heteronormatiiviseen maailmankuvaan, eikä ota huomioon esimerkiksi transsukupuolisia nuoria. Liikuntaryhmän valinta tulisi olla oppilaan tai hänen vanhempiensa itsensä tekemä valinta, oppilaan liikunnallisiin haluihin ja omaan identiteettiin perustuen.

Nykyisiä opetusryhmiä ei kuitenkaan tule kokonaan yhdistää, eikä opetusryhmien kokoa suurentaa. Säästöjen hakeminen tällä uudistuksella ei ole hyväksyttävää. Ryhmiä tulee olla nykyisen määrän verran, eli vähintään kaksi, eikä opettajien vakansseja tule vähentää. Tyttöjen ja poikien liikuntaryhmien tasoero on nykyään ydinryhmän kokemuksien mukaan suuri, ja ryhmien suora yhdistäminen veisi epätasaisiin ja suurten tasoerojen liikuntaryhmiin.  Suuret tasoerot voisivat jopa lannistaa oppilaita.

Ydinryhmä ei kannata eikä suosittele liikuntatuntien sisältöjen yksipuolistamista. Lajeja tulee edelleen tarjota monipuolisesti ja oppilaalla tulee olla mahdollisuus valita liikuntatunti oman suoritustasonsa ja mielenkiinnon kohteen mukaan. Kaikkia oppilaita ei voi laittaa esimerkiksi samaan jalkapallopeliin, jossa lopulta osa pelaisi täysillä ja toinen osa puoliteholla, koska tämä lisäisi mm. loukkaantumisen riskejä.

Ryhmien epätasaisen jakaantumisen estämiseksi uudet ryhmät tulisi jakaa joko kurssin tai tunnin alussa esimerkiksi lajimieltymysten perusteella, nykyisen tiukan sukupuolijaon sijaan. Eri ryhmät pelaisivat eri lajeja, joista oppilaat voisivat itse valita mieleisensä. Ideaalitilanteessa tulevaisuudessa sukupuolien jyrkimmät tasoerot poistuvat, ja ryhmävalinnasta tulee täysin sukupuolineutraali, mutta ydinryhmän mielestä uudistuksen kokeiluvaiheessa ryhmät voisivat aluksi jakaa nykyisten ryhmien pohjalta.

 

Ruudin Ydinryhmä

 

Ylläoleva Ydinryhmän lausunto liittyy liikuntalautakunnan lausuntoon Leo Straniuksen valtuustoaloitteeseen, jossa esitetään tyttöjen ja poikien koululiikuntatuntien yhdistämistä Helsingissä. Liikuntalautakunta päätti pyytää kokouksessaan 11.9. lausuntoa Ruudin Ydinryhmältä. 

 

Liikuntalautakunnan pöytäkirjasta 11.9.2014:

“Liikuntalautakunta antaa lausunnon valtuutettu Straniuksen ym.
valtuustoaloitteeseen, joka koskee tyttöjen ja poikien
koululiikuntatuntien yhdistämistä perusopetuksessa seuraavasti:
Liikuntalautakunta kannattaa valtuustoaloitetta tyttöjen ja poikien
koululiikuntatuntien yhdistämisestä perusopetuksessa.
Voimassa olevan perusopetuksen opetussuunnitelman
(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, OPH) mukaan
liikunnanopetuksen päämääränä on vaikuttaa myönteisesti oppilaan
fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin
sekä ohjata oppilasta ymmärtämään liikunnan terveydellinen merkitys.
Liikuntalautakunnan käsityksen mukaan nämä tavoitteet voidaan
saavuttaa myös sekaryhmissä.

[…]

Erillisiä tyttöjen ja poikien liikuntatunteja on Suomessa perusteltu
esimerkiksi fyysisillä, biologisilla ja sosiaalisilla eroilla. Lisäksi eri
sukupuolten on ajateltu olevan kiinnostuneita tietynlaisesta liikunnasta,
kuten että tytöt haluaisivat välttää kontakteja sisältäviä, fyysisiä tai
kilpailullisia liikuntalajeja ja että pojat puolestaan haluaisivat välttää
itsensä ilmaisua esimerkiksi tanssiliikunnalla (esim. Lehtonen, Jukka:
Seksuaalisuus ja sukupuoli koulussa, 2003).

[…]

Sekaryhmät tai ryhmät, jotka muodostetaan
muulla kuin sukupuoleen liittyvillä perusteilla, kuten esimerkiksi
lajimieltymysten perusteella, voisivat laajentaa molempien sukupuolten
mahdollisuutta erilaisten ja uusien lajien kokeilemiseen ja myönteisiin
liikuntakokemuksiin.

[…]

Liikunnanopetuksen sekaryhmät mahdollistaisivat myös
yhdenvertaisuusnäkökulmien nykyistä paremman huomioimisen. Eri
tutkimusten mukaan (esim. Kokkonen, Marja: Seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöjen syrjintä liikunnan ja urheilun parissa, 2012)
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt kokevat syrjintää, vähättelyä,
nimittelyä tai kiusaamista myös koululiikunnan parissa. Tällaiset
syrjintäkokemukset ovat vahvoja vaikuttimia liikunnasta syrjäytymiseen.

[…] Liikuntalautakunta pitäisi hyvänä vaihtoehtona sitä, että sekaryhmistä
ja niiden toimivuudesta järjestettäisiin Helsingissä kokeilu sellaisissa
kouluissa, jotka lähtisivät hankkeeseen vapaaehtoisesti mukaan.”