Usein kysytyt kysymykset

 1. Mikä on Ruuti?
 2. Onko nuorilla oikeus osallistua päätöksentekoon?
 3. Mikä on Ruudin tavoitteena?
 4. Koskeeko Ruuti minua?
 5. Miten voin osallistua Ruudin toimintaan?
 6. Mikä on Ruudin asema Helsingin päätöksenteossa?
 7. Mikä on Helsingin nuorisoneuvosto?
 8. Miksi kannattaa asettua ehdolle Nuorisoneuvostoon?
 9. Mikä on RuutiBudjetti?
 10. Mihin nuoret ovat vaikuttaneet Ruudin kautta?
 11. Mikä on Ruudin historia?

1. Mikä on Ruuti?

Ruuti on helsinkiläisten nuorten oma vaikuttamisjärjestelmä. Ruudin avulla pyritään varmistamaan helsinkiläisten nuorten äänen kuuluminen kunnan päätöksenteossa. Helsingin kaupungin kaikki toimialat ovat sitoutuneet järjestelmään.

Ruuti on nuorten kuulemisen lisäksi kaikkea sellaista aktiivista toimintaa, jossa nuoret helsinkiläiset tai nuorten ryhmät pyrkivät vaikuttamaan itseään laajempiin asioihin. Se on toimimista asioiden puolesta joko muutoksen aikaansaamiseksi tai olemassa olevan hyvän tilanteen säilyttämiseksi. Ruuti kannustaa ja tukee nuoria toimimaan omalla tyylillään lähiympäristönsä tai koko kaupungin hyväksi.

2. Onko nuorilla oikeus osallistua päätöksentekoon?

On. Nuorisolain 8. pykälä velvoittaa kunnat järjestämään nuorille mahdollisuuden osallistua kunnallista nuorisotyötä ja –politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria tulee kuulla heitä koskevissa asioissa. Myös muut lait kuten kuntalaki velvoittavat kuulemaan kuntalaisia – myös nuoria! – päätöksenteossa.

3. Mikä on Ruudin tavoite?

Ruudin tavoitteena on taata jokaiselle helsinkiläisnuorelle vähintään yksi vaikuttamiskokemus vuodessa. Ruuti luo nuorille keinoja vaikuttaa heille tärkeisiin asioihin sekä käydä keskustelua päättäjien kanssa.

4. Koskeeko Ruuti minua?

Jos olet helsinkiläinen nuori, Ruuti on olemassa juuri sinua varten. Ruuti mahdollistaa nuorten kuulemisen päätöksenteossa. Jos olet aikuinen joka toimii yhteisen, paremman kaupungin eteen, voit saada Ruudin kautta yhteyden kaupungissa vaikuttaviin nuoriin.

5. Miten voin osallistua Ruudin toimintaan?

6. Mikä on Ruudin asema Helsingin päätöksenteossa?

Ruuti toteuttaa kunnallisdemokratiaa ja on osa Helsingin päätöksentekojärjestelmää. Nuorilla helsinkiläisillä on Ruudin kautta mahdollisuus osallistua päätöksentekoon jo päätösten valmisteluvaiheessa.

Nuorisoneuvosto valitaan avoimin vaalein ja siihen voi asettua ehdolle kuka tahansa 13­–17-vuotias helsinkiläinen. Nuorisoneuvosto jakautuu neljään toimialaryhmään, jotka tapaavat toimialajohtajien kanssa säännöllisesti. Keväällä 2019 on käynnissä kokeilu, jossa nuorisoneuvoston edustajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus Helsingin kaikissa neljässä lautakunnassa. Nuorisoneuvosto antaa kaupungin toimijoille lausuntoja monissa nuoria koskevissa asioissa.

Helsingissä on oma kanava 13-17 -vuotiaiden aloitteille. Nuori saa aloitteeseen aina pormestarin tai apulaispormestarin allekirjoittaman vastauksen. Kaikki nuorten aloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet viedään kaupunginvaltuuston tiedoksi kaksi kertaa vuodessa. Nuorten aloitteita käsiteltäessä Helsingin nuorisoneuvoston edustajilla on kaupunginvaltuustossa läsnäolo- ja puheoikeus.

RuutiBudjetin eli osallistuvan budjetoinnin kautta toteutetaan lähidemokratiaa ja vaikutetaan omaan asuinalueeseen ja omaan kouluun.

Lisäksi Ruuti kannustaa nuoria suoraan demokratiaan aloitteiden ja päättäjätapaamisten kautta sekä tukee nuorten omaa aktiivista vaikuttamistoimintaa. Näin voidaan saavuttaa laajempaa vaikuttavuutta ja kannustaa yhteiskunnalliseen osallistumiseen.

7. Mikä on Helsingin nuorisoneuvosto?

Nuorisoneuvosto on vuosittain valittava kolmenkymmenen 13­–17-vuotiaan nuoren joukko, joka vaikuttaa nuorille tärkeisiin asioihin Helsingissä. Ehdokkaaksi nuorisoneuvostoon voivat asettua kaikki helsinkiläiset 13–17-vuotiaat nuoret. Nuorisoneuvosto valitaan sähköisellä vaalilla, jossa ovat äänioikeutettuja kaikki Helsingissä asuvat ehdokaskelpoiset nuoret. Lue lisää Nuorisoneuvostosta täältä.

8. Miksi kannattaa asettua ehdolle Nuorisoneuvostoon?

Nuorisoneuvostossa toimiminen on ainutlaatuinen aitiopaikka Helsingin kunnalliseen päätöksentekoon. Nuorisoneuvoston jäsenet ovat mukana varmistamassa, että helsinkiläisten nuorten ääni kuuluu kaupungin päätöksenteossa. Nuorisoneuvostossa voi oppia tai jalostaa vaikuttamisen ja ryhmässä toimimisen tietoja ja taitoja sekä olla aktiivisesti mukana tekemässä Helsingistä paremman paikan.

9. Mikä on RuutiBudjetti?

RuutiBudjetissa alueen nuorten vapaa-ajan toiminnasta ja palveluista päätetään yhdessä nuorten kanssa. RuutiBudjetti on osa Helsingin kaupungin budjettia ja sen käytöstä päättävät nuoret. RuutiBudjetin tuloksena nuorten ideat näkyvät alueilla. Nuoret ovat ideoimassa ja päättämässä vuosittain seuraavan vuoden nuorten vapaa-ajan toiminnasta ja alueellisten nuorisopalvelujen budjetin suuntaamisesta. Ideoita kerätään useassa vaiheessa, niin että mahdollisimman moni nuori osallistuu nuorten vapaa-ajan toiminnan, harrastusmahdollisuuksien ja alueen kehittämiseen. Lopuksi nuoret äänestävät mielestään tärkeimmät ideat toteutettavaksi seuraavan vuoden toiminnassa. Äänestyksen tuloksen vahvistaa nuorista ja alueellisten nuorisopalveluiden työntekijöistä koostuva RuutiBudjetin neuvottelukunta.

10. Mihin nuoret ovat vaikuttaneet Ruudin kautta?

RuutiBudjetti otettiin käyttöön koko kaupungin alueella vuonna 2016. Yhteensä 12 316 nuorta oli mukana suunnittelemassa alueillaan järjestettävää toimintaa. Vuoden 2017 aikana toimintaa laajennettiin entisestään ja tavoitteena on, että toimintaan osallistuisivat kaikki helsinkiläiset yläkoulut. Vuonna 2018 RuutiBudjettiin osallistuivat lähes kaikki Helsingin yläkoulut. Vuoden 2018 aikana edistettiin ja toteutettiin yhteensä 100 erilaista RuutiBudjetissa syntynyttä toimenpidettä ja aloitetta.

Helsingin nuorisoneuvosto on ottanut osaa moniin merkittävinä pitämiinsä tilaisuuksiin ja kampanjoihin. Nuorisoneuvoston on ollut osaltaan edistämässä tasavertaista avioliittolakia ja osallistunut Pride-kulkueisiin ja rasisminvastaisen viikon toimintaan. Nuorisoneuvosto jakaantuu toimialaryhmiin, joiden kautta toimialojen johto ja viranhaltijat saavat tärkeää tietoa nuorten toiveista, tarpeista ja mielipiteistä. Nuorisoneuvostolta kysytään lausuntoja erilaisissa nuoriin liittyvissä asioissa.

Nuorisoneuvoston jäsenet osallistuvat säännöllisesti eri tahojen järjestämiin koulutus- ja seminaaripäiviin, paneelikeskusteluihin ja palkintoraateihin ja ovat näin varmistamassa, että  nuorten ääntä kuullaan helsinkiläisessä kansalaisyhteiskunnassa. Nuorisoneuvoston nuoret ovat vaikuttaneet siihen, että kaikille Helsingin 9. luokkalaisille jaetaan 300 euron arvoinen kesätyöseteli ja nuorisoneuvostoon sitoutunut kehittämään kesätyösetelin käyttöä edelleen tulevaisuudessa.

11. Mikä on Ruudin historia?

Helsingin kaupunginhallitus päätti 13.6.2011 ottaa käyttöön nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin. Samalla kaupunginhallitus kehotti kaikkia kaupungin virastoja ja laitoksia hyödyntämään Ruudin eri toimintoja niiden valmistellessa nuoria koskevia asioita sekä ottamaan päätöksenteossa huomioon nuorten kuulemisessa esille tulleet seikat. Ruuti –järjestelmää valmistellessa on kuultu helsinkiläisiä nuoria ja nuorisojärjestöjä.

Ruudin nimi valikoitui nimikilpailun kautta. Ruuti on säkenöivää voimaa, oivallus, muutoksen alku ja itse muutos. Ruuti on mahdollisuus muuttaa asioita.