OFTA STÄLLDA FRÅGOR

 1. Vad är Krut?
 2. Har de unga rätt att delta i beslutsfattandet?
 3. Vad är Kruts mål?
 4. Gäller Krut mig?
 5. Hur kan jag delta i Kruts verksamhet?
 6. Vad är Kruts ställning i beslutsfattandet i Helsingfors?
 7. Vad är Helsingfors ungdomsråd?
 8. Varför lönar det sig att ställa upp som kandidat till Ungdomsrådet?
 9. Vad är KrutBudgeten?
 10. Vad har unga påverkat genom Krut?
 11. Vad är Kruts historia?

1. VAD ÄR KRUT?

Krut är Helsingforsungdomarnas eget system för påverkan. Med hjälp av Krut strävar vi efter att säkerställa att Helsingsforsungdomarna får sin röst hörd i det kommunala beslutsfattandet. Helsingfors stads samtliga sektorer har förbundit sig till systemet.

Förutom att höra de unga innebär Krut all sådan aktiv verksamhet som erbjuder unga helsingforsare eller ungdomsgrupper möjligheter till att påverka frågor som är mer omfattande än de själva. Det betyder att man agerar i förmån för någonting i syfte att åstadkomma ändring eller bevara någonting som är bra som det är nu. Krut uppmuntrar och stöder unga till att agera i sin egen stil i förmån för sin närmiljö eller för hela staden.

2. HAR DE UNGA RÄTT ATT DELTA I BESLUTSFATTANDET?

Ja, det har de. Paragraf 8 i ungdomslagen förpliktar kommunerna att anordna de unga möjlighet att delta i behandlingen av ärenden som gäller det kommunala ungdomsarbetet och den kommunala ungdomspolitiken. De unga skall också höras i ärenden som berör dem. Även andra lagar, såsom kommunallagen, förpliktar kommunerna att höra kommunbor – även unga! – i beslutsfattandet.

3. VAD ÄR KRUTS MÅL?

Kruts mål är att garantera att varje Helsingforsungdom får årligen minst en erfarenhet av att påverka. Krut skapar sätt för unga att påverka saker som är viktiga för dem, samt att diskutera med beslutsfattare.

4. GÄLLER KRUT MIG?

Om du är en ung person från Helsingfors, finns Krut till just för dig. Krut möjliggör att unga blir hörda i beslutsfattandet. Om du är en vuxen som agerar för en gemensam och bättre stad, kan du via Krut komma i kontakt med de aktiva unga i staden.

5. HUR KAN JAG DELTA I KRUTS VERKSAMHET?

6. VAD ÄR KRUTS STÄLLNING I HELSINGFORS BESLUTSPROCESSER?

Krut verkställer kommunal demokrati och är en del av Helsingfors system för beslutsfattande. Unga helsingforsbor har genom Krut möjligheten att delta i beslutsfattandet redan då man bereder ärendena för beslutsfattning.

Ungdomsrådet väljs genom öppna val, och vilken som helst ung 13–17-årig helsingforsbo kan ställa upp som kandidat i valet. Ungdomsrådet indelas i fyra sektorsgrupper, som regelbundet möter sektordirektörerna. Våren 2019 inleddes ett försök i vilken ungdomsrådets företrädare har rätt att föra talan och vara närvarande i alla fyra av Helsingfors nämnder. Ungdomsrådet ger utlåtandet åt stadens olika aktörer i många ärenden som berör unga.

Helsingfors har sin egen kanal för initiativ från 13–17-åringar. En ung får alltid ett svar på sitt initiativ som undertecknats av borgmästaren eller biträdande borgmästare. Alla initiativ av unga och åtgärderna som genomförts tack vare dem förs till stadsfullmäktiges kännedom två gånger per år. När ungas initiativ behandlas har företrädare för Helsingfors ungdomsråd rätt till närvaro och att föra talan vid stadsfullmäktige.

Genom KrutBudget, det vill säga deltagande budgetering, genomför man lokal demokrati och påverkar det egna bostadsområdet och den egna skolan.

Krut uppmuntrar även de unga till direkt demokrati genom initiativ och möten med beslutsfattarna samt stödjer deras egen aktiva påverkningsverksamhet. På så sätt är effekten mer utbredd och man kan uppmuntra till delaktighet i samhället.

7. VAD ÄR HELSINGFORS UNGDOMSRÅD?

Ungdomsrådet är en grupp på trettio unga 13–17-åringar som väljs årligen, och som påverkar saker som är viktiga för unga i Helsingfors. Alla 13–17-åriga Helsingforsungdomar kan ställa upp som kandidater till ungdomsrådet. Ungdomsrådet väljs i ett elektroniskt val där alla unga som är berättigade att ställa upp som kandidater och som bor i Helsingfors har rätt att rösta. Läs mer om Ungdomsrådet här.

8. VARFÖR LÖNAR DET SIG ATT STÄLLA UPP SOM KANDIDAT TILL UNGDOMSRÅDET?

Verksamheten i ungdomsrådet erbjuder en unik logeplats till det kommunala beslutsfattandet i Helsingfors. Ungdomsrådets medlemmar är med och säkerställer att Helsingforsungdomarna får sin röst hörd i stadens beslutsfattande. I ungdomsrådet kan du lära dig nytt eller förädla dina kunskaper om och färdigheter i att påverka och vara verksam i en grupp samt aktivt delta i att göra Helsingfors till en bättre plats.

9. VAD ÄR KRUTBUDGETEN?

I KrutBudgeten fattar man tillsammans med ungdomarna beslut om fritidsverksamheten och tjänsterna för unga inom området. KrutBudgeten är en del av Helsingfors stads budget, och hur den används bestäms av de unga. Som resultat av KrutBudgeten syns ungdomarnas idéer i de olika områdena. De unga deltar genom att komma på idéer och besluta om det kommande årets fritidsverksamheter för unga och hur budgeten för den regionala ungdomsservicen riktas in. Idéer samlas in i flera faser så att så många ungdomar som möjligt ska kunna delta i utvecklingen av fritidsverksamheter och hobbymöjligheter för unga och utvecklingen av området. Till slut röstar de unga fram de viktigaste idéerna som de vill att ska genomföras inom verksamheten under följande år. Röstningsresultatet fastställs av en delegation för KrutBudgeten som består av ungdomar och anställda vid de olika områdenas ungdomstjänster.

10. VAD HAR UNGA PÅVERKAT GENOM KRUT?

KrutBudgeten togs i bruk i hela stadens område år 2016. Sammanlagt 12 316 unga har deltagit i planeringen av verksamhet som arrangeras i sina egna områden. Under år 2017 utvidgades verksamheten ytterligare, och målet är att alla högstadier i Helsingfors deltar i verksamheten. År 2018 deltog nästan alla dessa högstadier i KrutBudgeten. Under år 2018 främjades och genomfördes sammanlagt 100 olika åtgärder och initiativ som haft sin början i KrutBudgeten.

Helsingfors ungdomsråd har deltagit i flera evenemang och kampanjer som rådet ansåg vara viktiga. Ungdomsrådet har för sin egen del främjat den jämlika äktenskapslagen, deltagit i Pride-parader och i verksamheten under veckan mot rasism. Ungdomsrådet är indelat i sektorgrupper, genom vilka sektorernas ledning och tjänsteinnehavare får viktig information om de ungas önskemål, behov och åsikter. Man ber om utlåtanden från ungdomsrådet i diverse saker som har att göra med de unga.

Ungdomsrådets medlemmar deltar regelbundet i utbildnings- och seminariedagar arrangerade av olika aktörer, i paneldiskussioner och prisjuryn, och ser på så sätt till att de ungas röst hörs i det Helsingfors medborgarsamhälle. Ungdomsrådets unga har bidragit till beslutet att man åt alla Helsingfors niondeklassister delar ut en sommarjobbssedel värd 300 euro, och ungdomsrådet har förbundit sig till att vidareutveckla sommarjobbssedelns användning i framtiden.

11. VAD ÄR KRUTS HISTORIA?

Helsingfors stadsstyrelse beslutade den 13 juni 2011 att ta i bruk påverkningssystemet Krut för unga. Samtidigt uppmanade stadsstyrelsen stadens samtliga ämbetsverk och anstalter att utnyttja Kruts olika funktioner när de bereder ärenden som berör unga samt att i beslutsfattandet ta hänsyn till sådant som kommit upp när de unga har hörts. I beredningen av Krut-systemet hördes Helsingforsungdomar och ungdomsorganisationer från Helsingfors.

Krut fick sitt namn genom en namntävling. Krut är strålande kraft, insikter, början på en förändring och själva förändringen. Krut är en möjlighet att åstadkomma förändringar.