HELSINGFORS UNGDOMSRÅD PÅVERKAR SAKER SOM ÄR VIKTIGA FÖR UNGA I HELSINGFORS

Helsingfors ungdomsråd (fin. Helsingin nuorisoneuvosto; eng. Helsinki Youth Council) är det organ för påverkan som kommunallagen förutsätter. Det är en grupp på trettio påverkare i åldern 13–17 från Helsingfors, som utnämns genom val. Gruppen sörjer för att unga får sin röst hörd inom Helsingfors beslutsfattande samt inom planering, genomförandet och uppföljningen av verksamheten inom stadens olika sektorer. Ungdomsrådet är en del av Helsingfors påverkningssystem Krut för unga.

Helsingfors ungdomsråd hade tidigare namnet ”Kruts kärngrupp”. Kärngruppen ändrade sitt namn till ungdomsrådet i början av år 2018. I rådet år 2019 finns för första gången trettio medlemmar istället för det tidigare antalet tjugo.

Helsingfors ungdomsråd väljs genom val. I valet för år 2019 ställde 72 kandidater upp, röstningsprocenten var 35,4 % och sammanlagt cirka 9396 röster gavs. Från och med år 2019 arrangeras valen vartannat år, det vill säga att ungdomsrådets mandatperiod i framtiden är tvåårig. Mera information om valen och om att ställa upp som kandidat finns här.

Ungdomsrådet har regelbundna möten ungefär två gånger i månaden. Du kan bekanta dig med mötesprotokollen här. Därtill samlas ungdomsrådet i olika arbets- och mindre grupper för att behandla olika ämnen. Du kan också hitta ungdomsrådet på Facebook och Instagram.

 

Ungdomsledare som fungerar som ungdomsrådets handledare:
Krista Huovinen, krista.huovinen(at)hel.fi, 040 486 6520 samt
Harri Liikala, harri.liikala(at)hel.fi, 040 125 7859.

UNGDOMSRÅDET REPRESENTERAR

Från och med januari 2019 har ungdomsrådets medlemmar under ett försök rätten att vara närvarande och föra talan i alla av Helsingfors stads sektorers nämnder i vilka viktiga beslut som berör hela staden fattas. Nämndförsöket föreslogs åt staden av medlemmarna i en arbetsgrupp som ungdomsrådet inrättade år 2018 för att främja saken, som bestod av den dåvarande ordföranden Jim Koskinen, den dåvarande vice ordföranden Kaapo Haapanen samt representanter Evi Koivunen och Kasper Rautalinko.

Helsingfors har fem representanter i landskapets ungdomsfullmäktige, som består av 42 ledamöter. Genom Nylands landskaps ungdomsfullmäktige kan de unga delta i beredandet av landskapsreformen. Medlemmarna i landskapets ungdomsfullmäktige är medlemmar i Nylands kommuners ungdomsfullmäktige och i andra påverkargrupper för unga.